Մերմասին

01

ՀենվելովՀոնկոնգիվրաևտեղակայվածՇենժենում,Աոլգանիրհիմնադրմանօրվանիցհավատարիմէմնումաշխարհիառջևպրագմատիկ,արդյունավետ,կայունևհուսալիլինելուբիզնեսիգաղափարին:Նպատակունենալովստեղծելհամաշխարհայինկարգիանվտանգևհուսալիբարձրակարգհյուրանոցներիէլեկտրականարտադրանք,Aolga——նմերհvwin德赢能提款40万吗աճախորդներինապահովումէնուրբևբարձրորակհյուրընկալությանտեխնիկայով“研发-իարտադրությանևվաճառքիինտեգրմանմիջոցով:

vwin德赢能提款40万吗AOLGA——նկենտրոնացածէհյուրանոցայինտեխնիկայիվրաևապահովումէանվտանգ,հուսալիևբարձրորակապրանքներաշխարհիհյուրանոցներիհամար՝ըստնրանցկարիքներիևբնութագրերի。Արտադրանքիտեսականինէմազիչորանոց,էլեկտրականթեյնիկ,սուրճիմեքենա,երկաթ,էլեկտրականմասշտաբևայլէլեկտրականապրանքներևսենյակ:պարագաներ

ԱպահովելովառավելագույնաջակցությունևնվիրվածվաճառքիցհետոAolga -նvwin德赢能提款40万吗հաճախորդներինառաջարկումէլուծումներսենյակայինպիտույքներիևարժեքավործառայությունների”ըստնրանցիրականկարիքների:

13

CRMևERPհամակարգերիլավհագեցվածությամբմենքկարողենքհեշտությամբօգտագործելբոլորանհրաժեշտտեղեկություններըևռեսուրսները”արտադրանքըամբողջգործընթացումկառավարելուհամարևմերհաճախորդներիհամարապահովելլավագույնևամենալայննախավաճառքիևհետվաճառքիծառայություններ”համոզվելով,որյուրաքանչյուրըարտադրանքըկարելիէհեշտությամբգտնելհումքիընտրության,արտադրության,փոխադրմանևայլգրառումներիմեջ,ինչըմեզբերումէառավելագույնարդյունավետությանևլավագույնհաճախորդներիբավարարվածության:

ERP1-1

Սերտիֆիկացմանմարմինը

011
017
012
015
013
019
016
018
014
14702631 - 025 - _gs - sw - 103 certificate_report__2

Ստացեքմանրամասնգներ