വിഭാഗങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുത്തഉൽപ്പന്നം

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

关于我们,奥加vwin德赢能提款40万吗

ഹോങ്കോങ്ങിനെആശ്രയിച്ച്ഷെൻസെൻആസ്ഥാനമായിപ്രവർത്തിക്കുന്നഓൾഗസ്ഥാപിതമായതുമുതൽലോകംഅഭിമുഖീകരിക്കുന്നപ്രായോഗികവുംകാര്യക്ഷമവുംസുസ്ഥിരവുംവിശ്വസനീയവുമായബിസിനസ്സ്ആശയംപാലിക്കുന്നു。സുരക്ഷിതവുംവിശ്വസനീയവുമായഉയർന്നനിലവാരമുള്ളഹോട്ടൽഇലക്ട്രിക്കൽഉൽപന്നങ്ങളുടെലോകോത്തരബ്രാൻഡ്സൃഷ്ടിക്കുകഎന്നലക്ഷ്യത്തോടെ,ആർആൻഡ്ഡി,മാനുഫാക്ചറിംഗ്,സെയിൽസ്എന്നിവയുടെസംയോജനത്തിലൂടെഅൾഗഞങ്ങളുടെഉപഭോക്താക്കൾക്ക്മികച്ചതുംഉയർന്നനിലവാരമുള്ളതുമായഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിഉപകരണങ്ങൾനൽകുന്നു。

കൂടുതല്വായിക്കുക

പങ്കാളിത്തഹോട്ടലുകൾ

Hotel-1
Hotel-10
Hotel-11
Hotel-2合作
Hotel-6
Hotel-8
Hotel-2
Hotel-9
Hotel-1合作
Hotel-12
Hotel-3合作
201207092045502551
索菲特酒店
xhyatt-logo.jpg.pagespeed.ic_.NWwMtT6Q5p
万豪酒店及度假村1

വാർത്തകളുംസംഭവങ്ങളും

കൂടുതൽ

വിശദമായവിലകൾനേടുക