आमच्याबद्दल

01.

हाँगकाँगवरहाँगकाँगवरअवलंबूनअसूनशेन्झेनयेथे,आलगास्थापनेपासूनजगासमोरजगासमोर,कार्यकुशल,स्थिरआणिविश्वासार्हअसल्याचीपाळतआहे。सुरक्षितआणिविश्वासार्हउच्च-स्तरीयहॉटेलइलेक्ट्रिकलउत्पादनांचाजागतिक-स्तरीयब्रँडतयारकरण्याच्याउद्दीष्टाने,आळगाआमच्याग्राहकांनाआरअँडडी,मॅन्युफॅक्चरिंगआणिविक्रीच्याएकीकरणाद्वारेउत्कृष्टआणिउच्च-गुणवत्तेचेआतिथ्यउपकरणेप्रदानकरते。

。पुरवठा。



13.



ERP1-1

प्रमाणपत्रप्राधिकरण

011
017.
012.
015.
013
019.
016.
018.
014
14702631-025_gs-sw-103-certificate_report__2

तपशीलवारकिंमतीमिळवा