ਸਾਡੇਬਾਰੇ

01.

ਹਾਂਗਹਾਂਗਕਾਂਗਤੇਨਿਰਭਰਕਰਦਿਆਂਅਤੇਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨਸਥਿਤਸਥਿਤਆਪਣੀਸਥਾਪਨਾਤੋਂਹੀਦਾਕਰਨਵਾਲੇਵਿਹਾਰਕਵਿਹਾਰਕਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇਵਿਹਾਰਕਵਿਹਾਰਕਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇਵਿਹਾਰਕਭਰੋਸੇਮੰਦਹੋਣਕਰਨਕਰਨਵਾਲੇਅਤੇਭਰੋਸੇਮੰਦਹੋਣਹੋਣਕਰਨਕਰਨਪਾਲਣਅਤੇਭਰੋਸੇਮੰਦਹੋਣਪਾਲਣਕਰਨਪਾਲਣਵਾਲੇਭਰੋਸੇਮੰਦਭਰੋਸੇਮੰਦਵਾਲੇ。

,ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਪੈਮਾਨੇਅਤੇਹੋਰਹੋਰਬਿਜਲੀਅਤੇਕਮਰੇਲਈਲਈ

“

13.

ਸੀਆਰਐਮਅਤੇਈਆਰਪੀਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂਦੇਨਾਲਵਧੀਆਵਧੀਆ配备ੰਗੰਗਲੈਸ,ਅਸੀਂਪੂਰੀਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਿਚਉਤਪਾਦਾਂਦਾਪ੍ਰਬੰਧਨਕਰਨਲਈਸਾਰੇਲੋੜੀਂਦੀਜਾਣਕਾਰੀਅਤੇਸਰੋਤਾਂਦੀਨਾਲਵਰਤੋਂਕਰਸਕਦੇਹਾਂਹਾਂਅਤੇਸਾਡੇਸਭਤੋਂਤੋਂਵਧੀਆਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇਵਧੇਰੇਅਤੇਵਧੇਰੇਅਤੇਅਤੇਵਧੀਆਅਤੇਤੋਂਬਾਅਦਤੋਂਸੇਵਾਵਾਂਪ੍ਰਦਾਨਕਰਸਕਦੇਹਾਂ,ਇਹਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਕਰਕੇਕਿਹਰਇਕਉਤਪਾਦਾਂਨੂੰਕੱਚੇਮਾਲਦੀਚੋਣ,ਉਤਪਾਦਨ,ਆਵਾਜਾਈਅਤੇਹੋਰਰਿਕਾਰਡਾਂਵਿੱਚਆਸਾਨੀਨਾਲਖੋਜਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ,ਜੋਸਾਡੇਲਈਉੱਚਤਮਕੁਸ਼ਲਤਾਅਤੇਵਧੀਆਗਾਹਕਾਂਦੀਸੰਤੁਸ਼ਟੀਲਿਆਉਂਦਾਹੈ。

ERP1-1

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਅਥਾਰਟੀ

011
017.
012.
015.
013
019.
016.
018.
014
14702631-025_gs-sw-103-certificate_report__2

ਵੇਰਵੇਦੀਆਂਕੀਮਤਾਂਪ੍ਰਾਪਤਕਰੋ